Tamara Vukov

1Tamara-Vukov

Msr Tamara Vukov rođena je 1988. godine u Vršcu. Doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka. Osnovne akademske studije politikologije završila je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu završila je master studije na modulu: „Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike”. Master rad na temu: “Rodno odgovorno budžetiranje – kao strategija ostvarivanja rodne ravnopravnosti i unapređivanja rada uprave i lokalne samouprave” odbranila je sa najvišom ocenom, novembra 2014. godine.

Pored formalnog obrazovanja pohađala je mnoge kurseve i seminare poput: alternativnih dodiplomskih studija  u okviru Centra za ženske studije i  istraživanje roda u Beogradu, školu “Politička komunikacija i socijaldemokratija” Centra modernih veština u Beogradu, škole ljudskih prava – Vojin Dimitrijević, Beogradskog centra za ljudska prava, seminar, “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring i evaluaciju javnih politika”, Centra za evropske politike, Fondacije za razvoj ekonomske nauke, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Sfera interesovanja: javne politike, rodna ravnopravnost, ljudska prava, teorija usmeravanja.

Trenutno obavlja funkciju predsednice GAJP-a.

Objavljeni radovi:

Vukov, Tamara (2013), “Pokret Dveri” u: Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Pilipović, Gordana (ur.), (Ne)demokratsko redizajniranje političkih partija u Srbiji, Beograd: Konrad Adenauer fondacija, str. 409-418

Vukov, Tamara (2016), “Primena teorije usmeravanja u javnim politikama” u: Administracija i javne politike, Institut za političke studije, Beograd.

Master rad:

Vukov, Tamara (2014), “Rodno odgovorno budžetiranje – kao strategija   ostvarivanja rodne ravnopravnosti i unapređivanja rada javne uprave i lokalne samouprave”, master rad, Beograd, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu (link)

Kontakt: tamara.vukov@gajp.org