Zelene javne nabavke u Srbiji

Zelene javne nabavke u Srbiji

Centar za održivi razvoj Srbije (CORS) u saradnji sa Grupom za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) održao je prve otvorene konsultacije na temu „Zelene javne nabavke u Republici Srbiji“ u četvrtak, 01. juna 2017. godine u Kući ljudskih prava.

Prve otvorene konsultacije su  uvod u kampanju javnog zagovaranja “Zelene javne nabavke u Srbiji – Inicijativa za uvođenje ekološkog kriterijuma u tenderske procedure” koju je pokrenuo CORS, a sprovešće je u saradnji sa GAJP u narednom periodu.

Zelene javne nabavke su značajan alat za primenu principa održivog razvoja, razvoja zelene ekonomije i dekarnizacije javnog sektora, a da bi taj alat bio efikasan neophodni su jasni i oprobani ekološki kriterijumi. Kriterijumi kao što su troškovi životnog ciklusa proizvoda, specifikacija održivosti procesa proizvodnje, socijalni kriterijumi i korišcenje ekološkog principa su dostupni naruciocima i ponuđacima da identifikuju održive i ekološki poželjne ponude.

Evropska Komisija definiše zelene javne nabavke kao proces gde javne vlasti potražuju nabavku robe, usluga i rada sa smanjenim uticajem na životnu sredinu kroz njihov celokupni životni vek, kada se uporede sa robama, uslugama i radom sa istom primarnom funkcijom, a koje bi inače bile nabavljene.

Prednosti zelenih javnih nabavki nemaju samo ekološki uticaj već uključuju sve od socijalnih i zdravstvenih, do ekonomskih i politickih benefita.