Boban Stojanović

1Boban-Stojanović

MA Boban Stojanović je rođen 1989. godine. Doktorand je i saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde je angažovan na tri predmeta: Politička sociologija savremenog društva, Savremena država i Partije i partijski sistemi.

Osnovne akademske studije politikologije na Fakultetu političkih nauka upisao je 2008. godine, a diplomirao je u junu 2012. godine kao prvi u generaciji. Iste godine upisuje master studije politikologije, master rad je odbranio u oktobru 2013. godine (tema: Uticaj političkih partija na javne politike u Srbiji). Takođe, 2013. godine upisuje doktorske studije politikologije na kojima je položio sve ispite i trenutno je na četvrtoj godini.

Istraživač – saradnik je u Centru za demokratiju Fakulteta političkih nauka gde je angažovan na regionalnom istraživačkom projektu (Balkan Comparative Electoral Study: Impact of Personal Vote on Internal Party Democracy) i više nacionalnih istraživačkih i edukativnih projekata. Objavio je jednu knjigu i preko dvadeset naučnih radova u naučnim časopisima i zbornicima radova. Učestvovao je na šest naučnih konferencija i predstavio tri rada na međunarodnim konferencijama. Prezentovao je rad na 24-om Kongresu političkih nauka 2016. godine u organizaciji Međunarodne asocijacije političkih nauka (International Political Science Association – IPSA).

Jedan je od osnivača GAJP-a i trenutno je koordinator Centra za obrazovanje.

Kontakt: boban.stojanovic@gajp.org

Objavljene knjige:

Vučenović, Marko; Gajić, Mihailo; Stojanović, Boban (2015), Industrijski odnosi i uslovi rada u Republici Srbiji 2013.,Beograd: Institut za industrijske odnose. (link)

Objavljeni naučni radovi u naučnim časopisima i zbornicima radova:

Stojanović, Boban (2016), “Socio-ekonomske teme u kampanji 2016.”, u: Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Pilipović, Gordana (ur.), Javne politike u kampanji 2016. godine”, Beograd: Konrad Adenauer fondacija i Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka. Prihvaćeno za objavu.

Lončar, Jelena, Stojanović, Boban (2016), „The Influence of the Electoral System on Candidates’ Election Campaign Strategies and the Work of Members of Parliament“ in Stojiljkovic, Zoran; Spasojevic, Dusan (eds), Voters, Parties, Elections – How to Democratize Political Parties in Montenegro and Serbia?, Belgrade, Podgorica: Faculty of Political Sciences, University of Belgrade and Center for Monitoring and Research – CeMi, pp. 69 – 86. (link)

Lončar, Jelena; Stojanović, Boban (2016), “Uticaj izbornog sistema na izborne strategije kandidata i ponašanje poslanika u Srbiji” u: Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan (ur), Birači, partije i izbori – kako demokratizovati partije u Crnoj Gori i Srbiji?, Beograd, Podgorica: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Centar za monitoring i istraživanje – CeMI. str. 77 – 94. (link)

Stojiljković, Zoran; Jovanović, Milan; Orlović, Slaviša; Spasojević, Dušan; Lončar, Jelena; Stojanović, Boban; Mihailović, Vojislav (2016), Bringing MPs Closer to Citizens – Analysis of the Electoral  Reform Proposals, Belgrade: Faculty of Political Sciences Univeristy of Belgrade. (link)

Stojiljković, Zoran; Jovanović, Milan; Orlović, Slaviša; Spasojević, Dušan; Lončar, Jelena; Stojanović, Boban; Mihailović, Vojislav (2016), Kako približiti poslanike građanima? Analiza predloga za izmenu izbornog zakonodavstva, Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. (link)

Stojanović, Boban (2016), “Da li birači ekonomski glasaju – Srbija, Hrvatska, Crna Gora?”, u: Krstić, Zoran (ur.), Komparativna politika: eseji, Beograd: Fakultet političkih nauka. Prihvaćeno za objavu.

Stojanović, Boban, Jović, Nikola (2015), “Personal or Party Election Campaigns in Serbia – Empirical Findings”, in: Comparative Balkan Politics, Vol 1; No. 1, Podgorica: Center for Monitoring and Research – CeMI, pp. 5 – 25. (link)

Stojanović, Boban (2015), “Socijalni profili političkih funkcionera u gradskim opštinama u Beogradu i gradu Beogradu”, u: Administracija i javne politike, God. 1, Vol. 3 (Br. 3/2015), Beograd: Institut za političke studije, str. 7 – 31. (link)

Lončar, Jelena; Stojanović, Boban (2015), “Electoral Campaigns in Serbia from 2000 to 2014.” in: Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Lončar, Jelena (eds), How to Make Intra-Party Democracy Possible? Institutional Factors and Internal Dynamics of Intra-Party Relations, Belgrade: Faculty of Political Sciences, University of Belgrade and Center for Monitoring and Research – CeMi, Podgorica, pp. 89 – 109. (link)

Lončar, Jelena; Stojanović, Boban (2015), “Izborne kampanje u Srbiji od 2000. do 2014. godine”, u: : Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Lončar, Jelena (ur), Kako internu stranačku demokratiju učiniti mogućom? Institucionalni faktori i interna dinamika unutarstranačkih odnosa, Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Centar za monitoring i istraživanje – CeMI, Podgorica, str. 89 – 109. (link)

Stojanović, Boban (2014), “Lokalna demokratija u Srbiji – stanje i perspektive”, u: Srpska politička misao, God. 21, Vol. 45 (Br. 3/2014), Beograd: Institut za političke studije, str. 75 – 92. (link)

Stojanović, Boban; Jović, Nikola (2014), “Decentralizacija odlučivanja u gradu Beogradu – stavovi građana o učinkovitosti”, u: Politička revija, God. 26, Vol. 42 (Br. 4/2014),  Beograd: Institut za političke studije, str. 97 – 116. (link)

Stojanović, Boban (2014), “Da li birači u Srbiji ‘ekonomski’ glasaju?”, u: Politički život, Br. 11, Beograd: Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka i JP Službeni glasnik, str. 73 – 85. (link)

Stojanović, Boban (2014), “Partijski predlozi javnih politika na izborima 2014. godine”, u: Jovanović, Milan; Vučićević, Dušan (ur.), Izbori u Srbiji 2014. godine: Politička rokada, Beograd: Institut za političke studije, str. 177 – 201. (link)

Spasojević, Dušan; Stojanović, Boban (2014), “Ekonomske i socijalne politike u izbornoj kampanji 2014.”, u: Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Pilipović, Gordana (ur.), Izborne ponude i rezultati: Evropski izbori i izbori u Srbiji 2014. godine”, Beograd: Konrad Adenauer fondacija i Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka, str. 45 – 62. (link)

Stojanović, Boban (2013), “Srpski pokret obnove”, u: Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Pilipović, Gordana (ur.),(Ne)demokratsko redizajniranje političkih partija u Srbiji, Beograd: Konrad Adenauer fondacija, str. 311 – 328. (link)

Stojanović, Boban; Jović, Milica (2013), “Liberalno demokratska partija”, u: Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Pilipović, Gordana (ur.), (Ne)demokratsko redizajniranje političkih partija u Srbiji, Beograd: Konrad Adenauer fondacija, str. 129 – 163. (link)

Stojanović, Boban (2013), “Koalicije i izbori 2012. godine u Srbiji”, u: Jovanović, Milan; Vučićević, Dušan (ur.), Izbori u Srbiji 2012. godine: (ne)očekivana promena, Beograd: Institut za političke studije, str. 117 – 137. (link)

Stojanović, Boban (2012), “Socijalni i politički rascepi – teorijski okvir i slučaj Srbije”, u: Studentski godišnjak, God.2; Br.2, Beograd: Fakultet političkih nauka, str. 89 – 100. (link)

Stojanović, Boban (2011), “Uloga kontrolnih institucija u političkom sistemu Republike Srbije”, u: Ćorluka, Aleksandar (ur.), Evropa 2020. – izazovi koji očekuju Srbiju, Beograd: Centar za razvoj međunarodne saradnje, str. 78 – 87. (link)

Master rad: 

Stojanović, Boban (2013), Uticaj političkih partija na javne politike u Srbiji, master rad, Beograd: Fakultet političkih nauka. (link)